21 december 2016

Nytt foderprogram för ekologisk äggproduktion

Nu tar den ekologiska äggbranschen nästa steg för att sänka dioxinhalterna i de ekologiska äggen. I januari 2017 lanseras det nya optimerade fasfoderprogrammet som ska följas av samtliga ekologiska äggproducenter.

Redan i oktober, när branschen fick rapporten från Livsmedelsverket, minskades andelen fiskmjöl i fodersammansättningen till de ekologiska hönsen. Nu tar vi nästa steg genom att lansera ett nytt foderprogram där fiskmjölet sänks ytterligare samtidigt som näringstillförseln till hönan säkerställs.

Tre foderfaser
Foderprogrammet är indelat i tre olika faser, där de olika faserna innehåller olika andelar fiskmjöl och där näringsinnehållet kompenseras genom att öka andelen protein från andra proteinkällor när hönan har som störst näringsbehov.

Branschen räknar med att effekten – väsentligt lägre halter dioxin i äggen – kommer att uppnås efter ett par månader. Under mars månad görs en uppföljande mätning för att fastställa effekten.

Parallellt med det nya foderprogrammet pågår ett arbete för att hitta andra fiskråvaror med ännu lägre halter dioxoin.

Optimerat ekologiskt fasfoderprogram

Nu minskas andelen fiskmjöl i det ekologiska hönsfodret

Som planerat uppmanar nu branschorganisationen Svenska Ägg de ekologiska äggproducenterna att minska andelen fiskmjöl i hönsfodret för att minska andelen dioxin i de ekologiska äggen. Åtgärden genomförs i samarbete med foderbranschen och det nya foderprogrammet börjar tillämpas under vecka 45. Den förändrade fodersammansättningen förväntas ge effekt efter cirka 2-3 veckor och följs upp av Svenska Äggs tillsatta arbetsgrupp.

När branschen fick kännedom om de ökande halterna dioxin, som dock ligger långt under uppsatta gränsvärden, tillsattes en arbetsgrupp för att bryta trenden. Att minska andelen fiskmjöl i fodret är ett första steg, parallellt fortsätter gruppen arbetet för att hitta andra möjliga orsaker till de ökande halterna och ta fram ett fullständigt åtgärdsprogram.

Branschens arbete för att sänka dioxinnivåerna i ekologiska ägg

Utifrån de indikationer vi fått från Livsmedelsverket kring ökande halter av dioxin i ekologiska ägg har Svenska Ägg inlett ett arbete för att bryta trenden och för att på sikt komma ner i samma låga nivåer som de konventionella äggen. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som initialt kommer att jobba med frågan. I gruppen ingår: Åsa Odelros, rådgivare för ekologisk fjäderfäproduktion, Erik Pettersson, KG:s Ägg, Mikael Gilbertsson, Stjernsunds gård och Bodil Wahlgren på  Lantmännen.

Arbetet inleds med en kartläggning för att fastställa status och ge svar på frågorna:

  1. Hur ser dioxinnivåerna ut i de ekologiska äggen hos svenska producenter över hela landet?
  2. Hur ser sambandet mellan dioxinnivåer och foder ut?
  3. Vilka andra exponeringsvägar är möjliga?

När kartläggningsmetoderna är fastställda tar arbetsgruppen fram en handlingsplan med åtgärdsförslag som presenteras för branschen i samband med kontaktdagarna i slutet av oktober.

Se pressmaterial och övrig information nedan.

 

Pressmeddelande den 13 oktober 2016

Branschen vidtar åtgärder kring ökade dioxinhalter i ekologiska ägg

Utifrån Livsmedelsverkets indikationer kring ökning av dioxin- och dioxinlika PCB-halter i ekologiska ägg kommer branschen att vidta åtgärder. Som ett första steg är planen att minska andelen fiskmjöl i hönsfodret. Samtidigt poängteras att de uppmätta halterna är långt under de gränsvärden som finns.

– Utifrån de indikationer vi fick från Livsmedelsverket för två veckor sedan, där man ser en förhöjd andel dioxin- och PCB-halter över tid planerar vi att, som en första åtgärd tillsammans med foderbranschen, minska andelen fiskmjöl i det ekologiska hönsfodret, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare i branschorganisationen Svenska Ägg.

Äggnäringen tar varje år del av de stickprovskontroller som Livsmedelsverket utför och de uppmätta halterna dixoiner och PCB har aldrig varit i närheten av uppsatta gränsvärden. För äggprodukter ligger gränsvärdet på 5 pikogram/gram fett. Enligt Livsmedelsverkets senaste kontroll innehåller ett genomsnittligt ekologiskt ägg 1,4 pikogram/gram fett, vilket är långt under den tillåtna övre gränsen.

– Även om vi är långt ifrån de gränsvärden som finns kan man se en ökning över tid. Då är det vårt ansvar som bransch att dels ta reda på orsaken och sedan vidta åtgärder. Parallellt med den planerade foderjusteringen har vi inlett en större utredning, dels för att kontrollera värdena i flera besättningar, dels för att hitta andra möjliga orsaker till ökningen, säger Åsa Odelros, rådgivare för ekologisk fjäderfäproduktion.

Varför fiskmjöl?    
Om en höna ska må bra måste hon få i sig den essentiella aminosyran metionin. I konventionellt hönsfoder tillsätts syntetiska aminosyror som tillgodoser detta behov. Det ekologiska regelverket förbjuder dock syntetiska aminosyror, istället tillsätts fiskmjöl i det ekologiska fodret, som är rikt på aminosyror men som också kan innehålla dioxin och PCB.

– För tillfället finns ingen fungerande ersättning till fiskmjölet i ekologiska foderblandningar, därför kan vi i dagsläget inte utesluta fiskmjölet helt. Men naturligtvis är vi i branschen mycket angelägna om att minimera dioxinhalten och samtidigt bibehålla hönans välmående, säger Astrid Lovén Persson.

Vad säger Livsmedelsverket?
Att branschen måste agera för att sänka halterna av dioxiner men påpekar samtidig att nivåerna är under gränsvärdet.
Livsmedelsverkets pressmeddelande
Länk till intervju med Livsmedelsverket i tidningen Land

Vad säger Jordbruksverket?
Att det pågår en utredning och att de inte fått några indikationer på att gränsvärden eller åtgärdsgränser för dioxin i foder har överskridits.
Jordbruksverkets citat i Livsmedelsverkets pressmeddelande

Vad säger KRAV?
I dagsläget vet vi inte varifrån dioxinet som förorenat de ekologiska äggen kommer. Det måste vi nu snabbt ta reda på tillsammans med branschen.
KRAVs pressmeddelande

SVENSKA ÄGG:
FAKTABLAD OM DIOXINER OCH DIOXINLIKA PCB

Vad är dioxiner och PCB?

Dioxiner och PCB är miljögifter. Dioxiner bildas vid industriella processer, avfallsförbränning vid låg temperatur och vid vanliga bränder. PCB är en industrikemikalie som användes inom många områden, innan den förbjöds på 1970-talet. Dessa miljöföroreningar sprids i naturen, bland annat via luften och faller ner bland annat i sjöar och hav där det äts upp av plankton, som i sin tur äts av fiskar. Människor kommer främst i kontakt med dioxiner och PCB genom maten vi äter.

I vilka livsmedel förekommer dioxiner och PCB?

Ämnena är fettlösliga och finns främst i feta animaliska livsmedel. Hälften av det dioxin vi får i oss kommer från fisk, resten från kött, mjölk, ägg och andra mejerivaror.

Varför finns dioxiner och PCB i ägg?

Hönor får i första hand i sig dioxiner och PCB via fodret som sedan följer med till ägget.

Varför finns det mer dioxiner och PCB i ekologiska ägg?

Enligt en undersökning från 2004 beror det på att ekologiska höns får fiskmjöl i sitt foder för att tillgodose deras behov av essentiella aminosyror. Fiskmjöl består av torkad och mald fisk från uthålligt fiske, som kan innehålla miljögifter såsom dioxiner och PCB. Det ekologiska regelverket förbjuder användning av syntetiska aminosyror vilket är tillåtet i konventionellt foder. De essentiella aminosyrorna och framförallt metionin är livsnödvändig för hönan och svår att finna i andra råvaror. För tillfället finns ingen bra ersättning till fiskmjölet i foderblandningar till ekologiska höns.

Vilka gränsvärden finns för dioxiner och PCB?

EU har satt gränsvärden för innehållet av dioxiner och PCB i livsmedel. För äggprodukter ligger gränsvärdet på 5 pikogram/gram fett. Ett genomsnittligt ekologiskt ägg innehåller 0,9 pikogram/gram fett, vilket är långt under den tillåtna övre gränsen. 1 pikogram = 1 biljondels
gram.

Hur mycket dioxiner och PCB får vi i oss?

Inom EU har man fastställt ett så kallat tolerabelt veckointag (TVI) för dioxiner och dioxinlika PCB på 2 pikogram TEQ/kg kroppsvikt. Det motsvarar den mängd dioxinlika ämnen som en människa kan få i sig varje vecka under hela livet utan att riskera några effekter på kroppens funktion. En person som väger 70 kilo kan alltså få i sig 140 pikogram per vecka.

 

Källor

Stolt, D. Dioxiner och dioxxinliknande PCBer i ekologiska ägg (Rapport från Uppsala Universitet):
http://www.ibg.uu.se/digitalAssets/177/177024_3stolt-disa-report.pdf

Livsmedelsverket, 2015. http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/dioxiner-och-pcb/

Karolinska Institutet, 2015. http://ki.se/imm/dioxiner

Ståhl, A. 2015. ”Östersjöns Dilemma”
”Utdrag från research av intresse kopplat till Livmedelsverkets utspel kring ekologiska ägg”

Jordbruksverket.se

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster