Växtnärings- och energivärde i hönsgödsel 


Växtnäringsvärdet i hönsgödsel

Hönsgödselns totala växtnäringsvärde utgörs i första hand av växtnäringseffekterna under spridningsåret och i andra hand av efterverkan under följande år.

Under spridningsåret ger hönsgödselns fosfor och kalium samma effekt som motsvarande mängd handelsgödsel. För det allt dyrare kvävet varierar effekten bland annat beroende på hur gödseln hanteras och sprids, aktuell gröda, temperatur och fukthalt i marken. Det är därför svårt att ange den exakta kväveeffekten från hönsgödsel under spridningsåret. Enligt schablonvärden uppgår kvävevärdet uttryckt i kg per ton gödsel (våtvikt) till 4–6 kg för hönskletgödsel och 2–3 kg för flytgödsel.

Hönsgödselns efterverkan utgörs av kväveeffekter och bördighetsförbättringar. Kväveffekten uppskattas till 10 kg kväve per ton torrsubstans i gödseln. För bördighetsförbättringar finns ett grovt schablonvärde på 10 kr per ton för fasta gödselslag.

Stallgödselvärdering med ”Greppa näringen”

Det finns en utförlig beskrivning av stallgödselvärdering
i foldern ”Din stallgödsel är värdefull. Sprid den vid rätt tidpunkt och med god teknik”. Foldern ges ut av projektet Greppa näringen och kan beställas via webbplatsen (www.greppa.nu). Du kan även gå in på stallgödselportalen på www.greppa.nu/stallgodsel och beräkna fram ett värde utifrån dina egna förutsättningar.


Energivärdet i hönsgödsel

I ett värphönsföretag omsätts stora mängder energi. Enligt en översiktlig energianalys för en hönsbesättning med drygt 30 000 värphöns tillförs årligen en energimängd motsvarande cirka 500 m3 eldningsolja. Huvuddelen av den tillförda energin, drygt 95 %, kommer från fodret. Drygt hälften av den tillförda energin försvinner genom ventilation och byggnadsskal. Cirka 25 % av den tillförda energin finns kvar i hönsgödseln.

I takt med ökade energipriser blir det intressant att återvinna de stora energimängderna i hönsgödseln. Detta kan ske genom rötning av gödseln för framställning av biogas. Årsproduktionen av gödsel från en höna skulle enligt laboratorieförsök räcka till att producera biogas med ett energivärde motsvarande cirka 2 liter bensin. Biogasen kan användas för att driva en motor som genererar cirka 2/3 värmeenergi och 1/3 elenergi. Biogasen kan också uppgraderas och renas till fordonsgas. Förutsättningarna för användning av fjäderfägödsel för produktion och användning av biogas studeras i särskilda utvecklingsprojekt med stöd av Jordbruksverket m.fl.

<< Tillbaka till hönsgödsel


Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5
Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling 

Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster