kväveförluster vid
spridning och nedbrukning   

Den lagrade hönsgödseln innehåller som regel en stor andel växtnäringstillgängligt men också lättflyktigt ammoniumkväve. Vid spridningen kan kväveförlusterna bli mycket stora om gödseln inte brukas ned snabbt. Vid nedbrukning inom en timme försvinner troligen 10–20 % av gödselns ammoniumkväve. Vid nedbrukning inom 12 timmar kan förlusterna öka till 50 %. Utan nedbrukning, t.ex. till vall, kan troligen upp till 90 % av ammoniumkvävet försvinna.


Bestämmelser om spridning av hönsgödsel

Hönsgödsel som sprids under perioden 1 december – 28 februari ska brukas ned samma dag. Inom känsliga områden finns olika begränsningar för spridningstidpunkter, spridningsmängder, spridning på snötäckt, frusen, vattenmättad eller översvämmad mark m.m. Bestämmelser om spridning av hönsgödsel finns i Jordbruksverkets förordning SFS 1998:915 och föreskrift SJVFS 2006:66.Värdering av hönsgödsel

I takt med ökade besättningsstorlekar ökar också användningen av hönsgödsel utanför det egna företaget. Hönsgödsel har hög torrsubstanshalt och högt växtnärings- och energiinnehåll. Den är därför förhållandevis lätt att transportera och kan tack vare det värdefulla innehållet transporteras över längre sträckor med större transportfordon. Hönsgödseln kan värderas med hänsyn till växtnäring och energi. Hönsgödsel från vissa uppfödningssystem (frigående) är KRAV-godkänd och kan därför vid stallgödselavtal med ekologiska odlare betinga ett betydligt högre värde.


Stallgödselavtal

Avtal måste finnas om stallgödsel ska spridas på annans
mark om syftet är att uppfylla kraven på spridningsareal.
Bestämmelser om stallgödselavtal finns i Jordbruksverkets förordning SFS 1998:915 och föreskrift SJVFS 2006:66.
tämmelser om sprBestämmelser om spridning av hönsgödsel


<< Tillbaka till hönsgödsel


Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5
Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling 

Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster