kväveförluster i gödsellager    

I gödsellagret kan kvävet i hönsgödseln lätt omvandlas och betydande kväveförluster uppstå genom ammoniakavgång. Det finns också ett samband mellan ammoniakavgång och risker för luftstörningar. I beräkningsprogrammet ”STANK in MIND” anges kväveförlusterna, uttryckt i % av ursprunglig mängd totalkväve, till 20 % för djupströgödsel, 12 % för fast- och kletgödsel och 1 – 8 % för flytgödsel beroende på täckning. Kväveförlusterna vid gödsellagringen kan minskas genom olika åtgärder som reducerar ammoniakavgången, t.ex. genom att

 • undvika uppfuktning och vindrörelser under lagringstiden, helst genom lagring under tak i gödselhus. Lagringen kan också ske på platta med tät täckning med material som används för täckning av plansilor eller flisupplag vid skogsavverkning. Denna metod kan användas vid lagring hos gödselmottagande gårdar med friställda plansilor
 • tömma gödsellagret helt inför vårbruket för att undvika högre lagringstemperatur
 • undvika bearbetningar och flyttningar av hönsgödseln för att undvika ökat lufttillträde
 • samla upp eventuellt kväverik överskottsvätska från gödsellagret i en tät eller täckt behållare
 • blanda upp hönsgödseln med vatten eller flytgödsel hos gödselmottagare. Det går dock åt ganska stora mängder vatten eller flytgödsel för att få en pumpbar flytgödsel. Vid uppblandning med flytgödsel ökar riskerna för separation och luktolägenheter.

 

<< Tillbaka till hönsgödsel


Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5
Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling  

Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster