kväveförluster i hönsstallet    

Kväveförlusterna i hönsstallar sker genom ammoniakavgång med ventilationsluften och varierar mellan olika stalltyper och under året. I beräkningsprogrammet ”STANK in MIND” anges kväveförlusterna i hönsstallar till 10 % av totalkvävet utom för värphöns på ströbädd (35 % kväveförluster). Kväveförlusterna i hönsstallet påverkas av följande faktorer:

 • Hönsgödselns torrsubstanshalt. Vid mycket låga eller höga torrsubstanshalter minskar ammoniakavgången. Förtorkning av gödseln i stallet borde därför ge lägre kväveförluster, men förtorkningen ger amtidigt kraftigare luftrörelser, som kan öka ammoniakavgången.
 • Stalltemperatur. Vid högre temperatur ökar ammoniakavgången, som därför blir högre under varma dagar med högre innertemperatur. Under vintern kyls stallgödseln av i gödsellagret och därmed minskas ammoniakavgången. Det är därför en fördel med tätare utgödslings-intervaller under den kalla årstiden.
 • H-värdet i hönsgödseln. Högre pH ger en högre ammoniakavgång.
 • Lagringstid/utgödslingsintervall. Mätningar har visat att omvandlingen till ammoniak i den färska hönsgödseln startar på allvar efter cirka fem dagar, som därför bör vara längsta utgödslingsintervall. Vid tätare utgödsling ökar dock slitaget på utrustningen.
 • Beläggningsgrad. Kväveförlusterna ökar med beläggningsgraden. Förlusterna per m2 produktionsyta är därför större i hönsstallar med bursystem och flervåningssystem än i stallar med envåningssystem.
 • Stallventilation. Under sommaren med kraftigare ventilation ökar lufttillförseln och luftrörelserna, vilket ökar ammoniakavgången.
 • Storlek på gödselbemängda ytor. I hönsstallar med envåningssystem och stor andel djupströytor blir de gödselbemängda ytorna relativt stora, vilket medför större ammoniakförluster än i andra stalltyper.

Bestämmelser om luftföroreningar i hönsstallar

Koncentrationen av ammoniak i stalluften mäts i ppm (parts per million). Hög koncentration av ammoniak i
stallet påverkar arbets- och djurmiljön negativt. Enligt
djurskyddsbestämmelserna är högsta tillåtna ammoniakhalt 10 ppm i system med inredda burar och för
flervåningssystem och 25 ppm för övriga inhysningssystem.
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller nivågränsvärdet 25 ppm ammoniak vid 8 timmars arbete i djurstallar. Det finns också ett takgränsvärde på 50 ppm ammoniak för en 5-minutersperiod.<< Tillbaka till hönsgödsel


Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5
Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling 


Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster