växtnäringsinnehåll    

Växtnäringsinnehållet i hönsgödseln påverkas av fodersammansättningen och foderbehov per kg producerade ägg. En högre proteinhalt i fodret ger ett högre kväveinnehåll i gödseln. Ett fytasberikat foder leder till en sänkning av fosforinnehållet i hönsgödseln. Vid ett större foderbehov per kg producerade ägg (foderkvot) ökar växtnäringsinnehållet i gödseln.

Följande två exempel för 10 000 värphöns visar det beräknade växtnäringsinnehållet i gödseln från frigående
höns (se övre tabellen på sidan 72) och från höns i inredda burar (se nedre tabellen på sidan 72). Differensen på sista raden i varje tabell motsvarar hönsgödselns växtnäringsinnehåll utan hänsyn till de kväveförluster som uppstår i efterföljande lagring, hantering, spridning och nedbrukning.


Krav på spridningsarealer för hönsgödsel

Behovet av spridningsarealer för hönsgödsel styrs av
gödselns innehåll av fosfor. Den mängd fosfor som tillförs med stallgödseln får inte överstiga 22 kg totalfosfor per hektar räknat som ett genomsnitt under en 5-årsperiod. – Under en övergångstid fram till 1 januari 2013 kan dock följande högsta antal höns per ha spridningsareal användas som schablon:

 

System

Utan fytas

Med fytas

 

Frigående

100

150 höns per ha

 

Bur

100

165


Anmärkning: Hönsföretag som får ett tillstånd eller gör en anmälan enligt miljöbalken måste följa reglerna om begränsning av mängden totalfosfor till 22 kg per ha.

 

Hönsgödsel

– lagring, hantering och spridning

Den färska hönsgödselns stora och värdefulla mängd kväve påverkas av efterföljande lagring och hantering i
och utanför hönsstallet. Kväveförlusterna kan bli betydande redan inför spridning och nedbrukning av gödseln. Ytterligare stora förluster kan uppstå om hönsgödseln inte nedbrukas tillräckligt snabbt efter spridningen på åkern.


<< Tillbaka till hönsgödsel


Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5

Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling  

Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster