mängder och växtnäringsinnehåll   

Mängder

Värphöns utsöndrar cirka 30 g gödsel (torrsubstans) per dygn. Per år motsvarar detta cirka 11 kg torrsubstans per höna. Vid en torrsubstanshalt i hönsgödseln på 30 % motsvarar detta cirka 38 kg gödsel (våtvikt) per år.

Volymen hönsgödsel per höna och år är svårare att beräkna beroende på varierande specifik vikt (ton per m3 gödsel). I beräkningsprogrammet ”STANK in MIND” anges mängden gödsel från värphöns till 0,039 m3 per
hönsplats och år. Detta värde gäller då den färska gödseln transporterats ut till gödsellagret med skruv. Vid skrapeller bandtransport blir gödselvolymen troligen högre, särskilt i början av lagringen.

Krav på lagringsutrymmen för hönsgödsel

Behovet av lagringsutrymmen för hönsgödseln styrs av företagets läge och storlek. För alla värphönsföretag
med mer än 100 djurenheter (10 000 värphöns) ska lagringsutrymmet täcka minst 10 månaders gödselproduktion. Inom samtliga känsliga områden omfattas också företag med 10 – 100 djurenheter av kravet på 10 månaders lagringskapacitet från och med den 1 juli 2007. Bestämmelser om lagringsutrymmen finns i Jordbruksverkets förordning SFS 1998:915 och föreskrift SJVFS 2006:66. Se för övrigt ”Jordbruksinformation
13 – 2005” (sid 10).


Växtnäringsberäkning för gödsel från 10 000 frigående höns
Förutsättningar: årsproduktion 17,4 kg ägg/höna; foderkvot 2,2 kg per kg ägg; fytastillsats

Produkt

Mängd,
kg

Innehåll av
kväve, kg

fosfor,
kg

kalium,
kg

Tillförsel

 

 

 

 

Fodermedel

382 000

9 940

1 800

2200

Unghöns

10 000

270

60 

30 

Summa

 

10 210

1860

2 230

Bortförsel

 

 

 

 

Ägg

174 000

3 300

350

280

Slakthöns

14 000

380

85

40

Summa

 

3 680

435

320

Differens
(före kväveförluster)

 

6 530

1425

1910Växtnäringsberäkning för gödsel från 10 000 höns i inredda burar
Förutsättningar: årsproduktion 17,4 kg ägg/höna; foderkvot 2,0 kg per kg ägg; fytastillsats

Produkt

Mängd,
kg

Innehåll av
kväve, kg

fosfor,
kg

kalium,
kg

Tillförsel

 

 

 

 

Fodermedel

348 000

8590

1670

2000

Unghöns

10 000

270

60 

30 

Summa

 

8860

1730

2 030

Bortförsel

 

 

 

 

Ägg

174 000

3 300

350

280

Slakthöns

14 000

380

85

40

Summa

 

3 680

435

320

Differens
(före kväveförluster)

 

5180

1295

1710<< Tillbaka till hönsgödsel

Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5
Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling  
Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster