växtnäringsberäkningar  

Hönsgödselns växtnäringsinnehåll kan beräknas genom 

  • egna gödselanalyser 
  • växtnäringsberäkningar 
  • riktvärden.


En gödselanalys kostar cirka 750 kr och omfattar i regel analyser av torrsubstans, totalkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium och magnesium. Säkra analysresultat förutsätter att gödselprovet tas ut så att det blir representativt för hela gödselpartiet. Vid provtagning i lagrade gödselpartier är det därför viktigt att delprover tas från olika djup och olika delar av gödsellagret.

Växtnäringsbalanser kan beräknas med ett särskilt program, ”STANK in MIND”, från Jordbruksverket. Detta beräkningsprogram innehåller en omfattande databas med uppgifter om olika fodermedel och andra produkters växtnäringsinnehåll, gödselmängder och normtal för kväveförluster i stall, under lagring och vid spridning. Växtnäringsberäkningar kan utföras av konsulter vid olika rådgivningsorganisationer. Sådana beräkningar är i regel kostnadsfria tack vare stöd genom särskilda miljömedel.

Uppgifter om riktvärden för växtnäringsinnehåll i hönsgödsel grundar sig på forskning, försök och praktik. Halterna av växtnäring i hönsgödsel har sammanställts i en särskild JTI-rapport nr 349, ”Halter av växtnäring och spårelement i lagrad gödsel från värphöns”, publicerad i september 2006.

<< Tillbaka till hönsgödsel


Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5

Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling  
Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster